Land Survey Council

ගිණුම්කරණ පද්ධතියේ ඇති තනි පුද්ගල ගිණුම් තුල දැනට ඉතිරිව ඇති මුදල් ශේෂයන් අදාල ලියාපදිංචි මිනින්දෝරුවරුන් හට නැවත නිදහස් කිරීම
ඉඩම් මැනුම් සභාවේ ගිණුම්කරණ පද්ධතියේ ඇති තනි පුද්ගල ගිණුම් තුල ලියාපදිංචි මිනින්දෝරුවරුන්ගේ මෙහි සඳහන් ලැයිස්තුවේ මුදල් ශේෂයන් ඉතිරිව ඇත.

• මුදල් නැවත ලබා ගැනීමට පොදු 35 වවුචරපතක් නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කර ඉදිරිපත් කල යුතුය.( සම්පූර් කරන ලද වවුචර්පතක් ඔබගේ පහසුව සඳහා මේ සමඟ අමුණා ඇත.)

• මුදල් බැර විය යුතු ගිණුම් අංකය, බැංකුව සහ බැංකු ශාඛාවේ නම නිවැරදිව සඳහන් කරන්න

• බැංකු පොතෙහි නම සහ අනෙකුත් විස්තර ඇතුලත් පිටුවෙහි ඡායා පිටපතක් ඇමිණිය යුතුය.

• වවුචරය හා ඇමිණුම් ඉඩම් මැනුම් සභාව වෙත 2023.08.15 දිනට පෙර “ලේකම්,ඉඩම් මැනුම් සභාව,සර්වේයර් ජනරාල් කාර්යාලය,අංක 150,බර්නාර්ඩ් සොයිසා මාවත,කොළඹ 05.”ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යොමු කල යුතුය.

ඇමුණුම්-

  1. මුදල් ශේෂයන් ඉතිරිව ඇති මිනින්දෝරුවරුන්ගේ නාම ලේඛණය
  2. වවුචර්පත පිරවිය යුතු ආකාරය දැක්වෙන ආකෘතිය
  3. පොදු 35 වවුචර්පත
  4. උප සභාපතිගේ ලිපිය
ඩබ්ලිව්.එස්.එල්.සී. පෙරේරා
උප සභාපති
ඉඩම් මැනුම් සභාව
NOTICE


Continuous Professional Development Programs
Land Survey Council in its Continuous Professional Development (CPD) program has arranged 02 workshops/ Technical Sessions through virtual platform as follows.

I. 2023 March 31 LIS and Future Development
II. 2023 April 21 Subsequence Surveys under New Methodology


As workshop participants are limited to 300 participants for each session on a "first-come, first-served" basis, you are requested log into our website using your registration number and password and register online for these sessions as soon as possible.

Applicants will be informed of the CPD program link via email.Actg. Secretary
Land Survey Council
"Very important"


Issuing Annual practicing Licenses to Registered Surveyors for the year 2023
According to the provisions of the Survey Act No. 17 of 2022 and the circular letter no. LSC/2022/1 issued on 30.09.2022 by the Land Survey Council, applicants who apply for the annual practicing license for the year 2023 must have participated in at least two (2) continuous professional development programs.

However, in the 308th Land Survey Council General Meeting held on 14.11.2022, it was observed that among the applicants, who applied for the annual practicing license for the year 2023, a significant number of applicants have not participated in even one continuous professional development program and many applicants have participated in one program only.

Hence, the Land Survey Council decided that when issuing the annual practicing license for the year 2023, applicants must have participated in two (2) or more continuous professional development programs.

Accordingly, the Land Survey Council has made arrangement to hold two online CPD programs as follows for the applicants who were unable to participate in required number of continuous professional development programs, and interested applicants are kindly informed to attend them.

Date Program Time
2022.12.02 GNSS & CORS Network (Repeat) 0900 am to 1230 noon
2022.12.08 Professional Ethics 0900 am to 1230 noon


Note:

Every effort to be made to inform this message personally to registered surveyors who have provided the correct e-mail addresses and are required to participate in one or both of the CPD programs as above.

There is no need to reply to this e-mail, And submit your application through online before the due date by paying the prescribed fees (Rs. 2500.00 for one program, Rs. 5000.00 for both programs) using the given link.

A. Dissanayake
Chairman
Land Survey Council
“ඉතා වැදගත්”


2023 වර්ෂය සඳහා ලියාපදිංචි මිනින්දෝරුවරුන් වෙත වාර්ෂික මැනුම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම
2022 අංක 17 දරණ මැනුම් පනතෙහි විධිවිධාන ප්‍රකාරව හා ඉඩම් මැනුම් සභාව විසින් 2022.09.30 දින නිකුත් කරන ලද අංක ඉමැස/2022/1 චක්‍රලේඛ ලිපිය අනුව 2023 වර්ෂය සඳහා වාර්ෂික මැනුම් බලපත්‍රය ඉල්ලුම්කරන අයදුම්කරුවන් අවම වශයෙන් අඛණ්ඩ වෘත්තීය සංවර්ධන වැඩසටහන් දෙකකට

කෙසේ වුවද 2022.11.14 දින පැවති 308 වැනි ඉඩම් මැනුම් සභා රැස්වීමේදී, 2023 වර්ෂය සඳහා වාර්ෂික මැනුම් බලපත්‍රය ඉල්ලුම්කරන ලද අයදුම්කරුවන් අතරින් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් එක් අඛණ්ඩ වෘත්තීය සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහනකට හෝ සහභාගී වී නොමැති බවත් බොහෝ අයදුම්කරුවන් ප්‍රමාණයක් සහභාගි වී ඇත්තේ එක් වැඩසටහනකට පමණක් බවත් නිරීක්ෂණය කරන ලදී.

ඒ අනුව 2023 වර්ෂය සඳහා වාර්ෂික මැනුම් බලපත්‍රය නිකුත් කිරීමේදී අයදුම්කරුවන් අඛණ්ඩ වෘත්තීය සංවර්ධන වැඩසටහන් දෙකකට (2) හෝ ඊට වැඩි ගණනකට සහභාගි වී තිබීම අවශ්‍ය බව ඉඩම් මැනුම් සභාව විසින් තීරණය කරන ලදී.

ඒ අනුව ප්‍රමාණවත් අඛණ්ඩ වෘත්තීය වැඩසටහන් වලට සහභාගි වීමට නොහැකි වූ අයදුම්කරුවන් සඳහා ඉඩම් මැනුම් සභාව විසින් පහත පරිදි මාර්ගස්ථ වැඩසටහන් දෙකක් පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබෙන අතර, අවශ්‍ය අයදුම්කරුවන් ඊට සහභාගී වීමට කටයුතු කරන මෙන් කාරුණිකව දන්වමි.

දිනය වැඩසටහන වේලාව
2022.12.02 GNSS & CORS Network (Repeat) පෙ.ව. 0900 සිට 1230
2022.12.08 වෘත්තීය ආචාර ධර්ම පෙ.ව. 0900 සිට 1230


සටහන :

නිවැරදි ඊ-මේල් ලිපින ලබා දී තිබෙන සහ ඉහත පරිදි අඛණ්ඩ වෘත්තීය සංවර්ධන වැඩසටහන් එකකට හෝ දෙකටම සහභාගි විය යුතු ලියාපදිංචි මිනින්දෝරුන් වෙත මෙය පෞද්ගලිකවම දන්වා එවීමට හැකි සෑම උත්සාහයක්ම ගනු ඇත.

එම ඊ-මේල් පනිවුඩය සඳහා පිළිතුරු එවීම අවශ්‍ය නොවන අතර පහත දක්වා තිබෙන සබඳතාවය භාවිතා කර නියමිත ගාස්තු ගෙවා (එක් වැඩසටහනක් සඳහා රු.2500.00, වැඩසටහනන් දෙකම සඳහා රු.5000.00) මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ නියමිත දිනට පෙර තම අයඳුම්පත ඉදිරිපත් කල යුතුවේ.

ඒ. දිසානායක
සභාපති
ඉඩම් මැනුම් සභාව
Calling Applications to provide facilities for acquiring Practical Experience in order to register with the Land Survey Council (LSC)
Arrangements have been made to provide the required practical experience through the Sri Lanka Survey Department in order to obtain the registration with the LSC in terms of the Section 39 of the Survey Act, No.17 of 2002. Accordingly, the Land Survey Council has decided to call applications from the individuals who are desirous of obtaining the said practical experience.

Therefore, the individuals, who fulfill the academic qualifications specified in the paragraph (a) of the Schedule to the Survey Act read together with the Section 39 of the said Act, can apply for this and further, the individuals who are currently undergoing the training as Apprentice Surveyors at the Sri Lanka Survey Department do not require to forward applications in this regard.

All applicants are required to submit their applications online through the uploaded application form provided in the official website of the LSC i.e. www.landsurveycouncil.organd a downloaded printed copy of the filled application form should be sent by registered post to reach the “Secretary, Land Survey Council, Surveyor General’s Office, No. 150, Bernard Zoysa Mawatha, Colombo 05” on or before 30.09.2022.

A. Dissanayake
Chairman
Land Survey Council
ඉඩම් මැනුම් සභාවේ ලියාපදිංචිය සඳහා, ප්‍රායෝගික පළපුරුද්ද ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම
2002 අංක 17 දරන මැනුම් පනතේ 39 වගන්තිය අනුව ඉඩම් මැනුම් සභාවේ ලියාපදිංචි වීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රායෝගික පලපුරුද්ද ශ්‍රී ලංකා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ලබා දීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇත. ඒ අනුව එම ප්‍රායෝගික පලපුරුද්ද ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන තැනැත්තන්ගේ තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමට ඉඩම් මැනුම් සභාව තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව එකී මැනුම් පනතේ 39 වගන්තිය හා එක්ව කියවිය යුතු උපලේඛනයේ (අ) කොටසෙහි සඳහන් ශාස්ත්‍රීය සුදුසුකම් සපුරා ඇති තැනැත්තන්ට මේ සඳහා අයදුම්කළ හැකි අතර ශ්‍රි ලංකා මිනින්දොරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ආධුනික මිනින්දෝරුවරුන් ලෙස දැනටමත් පුහුණුව ලබන තැනැත්තන්ට මේ සඳහා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැත.

සියලු අයදුම්කරුවන් www.landsurveycouncil.orgදරන ඉඩම් මැනුම් සභාවේ නිල වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් කර තිබෙන අයදුම්පත මඟින් මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ තම අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කල යුතු අතර එකී අයදුම්පත්‍රයෙහි බාගත කර ගන්නා ලද දෘඪ පිටපතක් 2022.09.30 දින හෝ එදිනට පෙර ලැබෙන සේ “ලේකම්, ඉඩම් මැනුම් සභාව, සර්‍වේයර් ජනරාල් කාර්යාලය, අංක 150, බර්නාඩ් සොයිසා මාවත, කොළඹ 05.” යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑල මගින් යොමුකළ යුතුය.

ඒ. දිසානායක
සභාපති
ඉඩම් මැනුම් සභාව
நில அளவைகள் சபையில் பதிவு செய்வதற்காக, செயன்முறை அனுபவத்தினைப் பெற்றுக்கொள்வதற்குத் தேவையான வசதிகளை வழங்குவதற்கான விண்ணப்பங்கள் கோரல்
2002 ஆம் ஆண்டின் 17 ஆம் இலக்க நில அளவைகள் சட்டத்தின் 39 ஆம் பிரிவிற்கு அமைய நில அளவைகள் சபையில் பதிவு செய்வதற்காக தேவையான செயன்முறை அனுபவத்தினை இலங்கை நில அளவையாளர் திணைக்களத்தின் ஊடாக வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளன. அதற்கு அமைய மேற்படி செயன்முறை அனுபவத்தினைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு எதிர்பார்க்கும் நபர்களின் தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்வதற்காக விண்ணப்பங்களைக் கோருவதற்கு நில அளவைகள் சபை தீர்மானித்து உள்ளது.

அதற்கு அமைய மேற்படி நில அளவைகள் சட்டத்தின் 39 ஆம் பிரிவுடன் இணைத்து வாசிக்கப்பட வேண்டிய அட்டவணையின் (அ) பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்டு உள்ள கல்வித் தகைமைகளைப் பூர்த்தி செய்துள்ள நபர்கள், இதற்காக விண்ணப்பிக்க முடியும் என்பதுடன் இலங்கை நில அளவையாளர் திணைக்களத்தில் பயிலுநர் நில அளவையாளர்களாக ஏற்கனவே பயிற்சி பெறும் நபர்கள் இதற்காக விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்கும் தேவைப்பாடு இல்லை.

சகல விண்ணப்பதாரிகளும் www.landsurveycouncil.organd a dஎனும் நில அளவைகள் சபையின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டு உள்ள விண்ணப்பத்தின் மூலம் நிகழ்நிலை முறையின் ஊடாக தமது விண்ணப்பத்தினைச் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும் என்பதுடன் மேற்படி விண்ணப்பத்தின் பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட வன் பிரதி ஒன்றை 2022.09.30 ஆம் திகதி அல்லது அதற்கு முன்னர் கிடைக்கப்பெறும் வகையில் “செயலாளர், நில அளவைகள் சபை, நில அளவையாளர் நாயக அலுவலகம், இல.150, பேர்னாட் சொய்ஸா மாவத்தை, கொழும்பு 05” என்ற முகவரிக்கு பதிவுத் தபால் மூலம் அனுப்பி வைத்தல் வேண்டும்.

ஏ.திஸாநாயக்க
தலைவர்
நில அளவைச் சபை
“මධ්‍යම මට්ටමේ කළමනාකරණ සේවා” ගණයෙහි ලේකම් තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම
01. ඉඩම් මැනුම් සභාවේ ලේකම් තනතුර සඳහා ස්ත්‍රී/පුරුෂ දෙපාර්ශවයෙන්ම අයදුම්පත් භාරගනු ලැබේ. අයදුම්කරුවන් ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියන් විය යුතු අතර විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගත් විශ්ව විද්‍යාලයකින් හෝ ආයතනයකින් උපාධියක් ලබා තිබීම සහ උපාධිය ලබාගැනීමෙන් පසු රාජ්‍ය සංස්ථාවක, මණ්ඩලයක, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයක කළමනාකාර මට්ටමේ තනතුරක වසර එකකට (01) නොඅඩු පළපුරුද්දක් තිබිය යුතුය.

02. අයදුම්කරුවන් 2022.09.09. දිනට වයස අවුරුදු 22ට නොඅඩු අවුරුදු 45ට නොවැඩි විය යුතුය. ඔවුන් ලේකම් තනතුරට පැවරෙන කාර්යයන් සහ වගකීම් මැනවින් ඉටුකිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන කායික හා මානසික යෝග්‍යතාවයකින් හා විශිෂ්ඨ චරිතයකින් යුක්ත විය යුතුය.

03. මෙම තනතුරට අදාල කාර්යභාරයන් www.landsurveycouncil.org යන අපගේ වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැක.

04. බඳවා ගනු ලබනුයේ එක් අයෙකු පමණක් වන අතර, තෝරාගත් අයදුම්කරුවන් සීමිත ප්‍රමාණයක් සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට කැඳවා සුදුසු අයෙකු තෝරාගැනීම සිදුකරනු ඇත. කිනම් ආකාරයක හෝ බලපෑමක් සිදුකිරීමට උත්සාහ ගතහොත් එම තැනැත්තාට එය අවාසිදායක තත්වයක් ඇතිවීමට ඉඩ ඇත.

මෙම තනතුරට අදාල වැටුප් පරිමානය පහත සඳහන් පරිදි වේ.
MM -1-1 : Rs. 53,175 – 10 x 1,375 – 15 x 1,910 – 95,575

06. මෙම පත්වීම ස්ථිර පත්වීමක් වන අතර වසර තුනක පරිවාස කාලයකට යටත් වේ. අර්ථසාධක අරමුදලට සහ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ භාරකාර අරමුදලට හිමිකම් ඇත.

07. අයදුම්කරුවන් තම සම්පූර්ණ නම, ලිපිනය, උපන් දිනය, අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය සුදුසුකම්, පළපුරුද්ද පරිගණක භාවිතය අදාල දැනුමක් ඇත්නම් ඒ පිළිබඳවද සඳහන් කළ ඉල්ලුම් පත්‍රයක් තමා විසින්ම පිළියෙල කර 2022.09.09 දින ‍හෝ එදිනට පෙර “සභාපති, ඉඩම් මැනුම් සභාව, අංක 150, බර්නාඩ් සොයිසා මාවත, කොළඹ 5.” යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවිය යුතුය. අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය පුහුණුව පිළිබඳ සහතික වලද, උප්පැන්න සහතිකය හා ජාතික හැඳුනුම්පත්‍රයේද ඡායා පිටපත් පමණක් අයදුම්පත සමග එවිය යුතුය.

ඉඩම් මැනුම් සභාවේ තනතුරුවල කාර්යභාරයඒ. දිසානායක
සභාපති
ඉඩම් මැනුම් සභාව
“மத்திய மட்ட முகாமைத்துவச் சேவை” வகைசார் செயலாளர் பதவிக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரல்
01. நில அளவைச் சபையிள் செயலாளர் பதவிக்காக ஆண்/பெண் இருபாலபரிடமிருந்தும் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றிக் கொள்ளப்படுகின்றன. விண்ணப்பதாரிகள் இலங்கைப் பிரசையாக இருக்க வேண்டிதுடன் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவினால் அங்கிகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழக அல்லது நிறுவனம் ஒன்றின் பட்டம் ஒன்றினைப் பெற்ற பின் அரச கூட்டுத்தாபன, சபை அல்லது நியதிச் சட்ட நிறுவனமொன்றில் முகாமைத்துவம் மட்ட பதவியொன்றில் ஒரு வருடத்திற்கு குறையாத சேவை அனுபவம் பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.

02. விண்ணப்பதாரியின் வயது 2022 09.09 ம் திகதியன்று 22 இற்கு குறையாது 45 கிற்கு மேற்படாமலும் இருத்தல் வேண்டும். அவர்கள் செயலாளர் பதவிக்கு பணிக்கப்படுகின்ற கடமைகளையும் பொறுப்புக்களையும் சிறப்பாக நிறைவேற்றத் தேவையான உடல், உளத் தகைமை பெற்றிருப்பதோடு சிறந்த குணநலத்தினையும் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.

03. மேற்படி பதவிக்காள கடமைப் பொறுப்புக்களை www.landsurveycouncil.org என்ற இணையத் தளத்தில் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.

04. ஒருவர் மாத்திரமே பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்யப்படுவர். நேர்முகப் பரீட்சை மூலம் தகுதியானவர் தேர்ந்தெடுக்கப் படுவர். எவ்வாறாவது பலவந்தப்படுத்த முயற்சித்தால் அவருக்கு துரதிஷ்டவசமான நிலை ஏற்பட இடமுண்டு.

05. சம்பள அளவுத்திட்டம்
MM -1-1 : Rs. 53,175 – 10 x 1,375 – 15 x 1,910 – 95,575

06. இந்நியமணம் நிரந்தரமானது. அத்துடன் மூன்று (03) வருட கால தகுதிகாண் காலத்திற்கு உட்பட்டது. ஊழியர் சேமலாப நிதியும், ஊழியர் நம்பிக்கை நிதியும் உரித்துடையது.

07. விண்ணப்பதாரியின் முழுப்பெயர், முகவரி, பிறந்த திகதி, கல்வி மற்றும் தொழிற் தகைமை, சேவை அனுபவம், கனணி பயன்பாடு தொடர்பான அறிவு பற்றி குறிப்பிடபட்ட விண்ணப்பமொனறை தாமாக தயாரித்து 2022.09. 09 ம் திகதியன்று அல்லது அதற்கு முன்னர் “தலைவர், நில அளவைச் சபை, இல. 150, பர்னாட் சொய்சா மாவத்தை, கொழும்பு 05.” என்ற முகவரிக்கு பதிவுத் தபாலில் அனுப்புதல் வேண்டும். கல்வி மற்றும் தொழிற் தகைமை சான்றிதழ், பிறப்பிச் சான்றிதழ், தேசிய அடையாள அட்டை ஆகியவற்றின் நிழற் பிரதி (Photo Copy) விண்ணப்பப்டிவத்துடன் இணைத்து அனுப்புதல் வேண்டும்.

Duties of Land Survey Council’s designationsஏ. திஸாநாயக்க
தலைவர்
நில அளவைச் சபை
Calling for applications for the post of secretary in the “Middle Level Management Service” group
01. Applications are entertained from both men and women for the post of secretary, Land Survey Council Applicants should be citizens of Sri Lanka. They should have the minimum qualifications of a Degree obtained from a university or an Institution recognized by the university Grants Commission. Also should have at least one year experience after graduation, in the management Level from a government or semi Government organization.

02. The applicants should be between 22 and 45 years of age on 09.09.2022. They should be of excellent character and should be mentally and physically fit to undertake responsibilities and duties that will be assigned to the secretary of the Land Survey Council

03. The duties assigned to the secretary could be obtained from our website www.landsurveycouncil.org

04. The vacancy is for one post and the selection will be by an interview. The applications received will be processed to short list a selected number to be called for an interview. Any type of influence will be a disqualification.

05. The salary scale for this post is as given below
MM -1-1 : Rs. 53,175 – 10 x 1,375 – 15 x 1,910 – 95,575

06. The appointment is permanent and is subjected to a probationary period of 3 years. He/She will be entitled to Employees’ Provident Fund and Employers Trust Fund.

07. The applicants should prepare their own application form to give his/her full name, address, Date of birth, Educational Qualifications, Professional Qualifications, Experience if available any knowledge in Computer Literacy. The applications should be sent to the “Chairman, Land Survey Council, No.150 Bernard Soyza Mawatha, Colombo 5.” by Registered Post to be received on or before 09.09.2022. Late applications will not be entertained. The left hand top corner of the envelop should be marked “Application for the post of secretary.” All copies (not originals) of educational, professional and experience certificates, copy of birth certificate and copy of National Identity Card should be attached with the application.

Duties of Land Survey Council’s designationsA. Dissanayake
Chairman
Land Survey Council